COVID-19 Update | Registration not required. Livestream will continue in BC Restart Step 3.
金句:我的上帝,我的上帝!為甚麼離棄我? 為甚麼遠離不救我?不聽我唉哼的言語?(v.1)我要在大會中讚美你的話是從你而來的; 我要在敬畏耶和華的人面前還我的願。(v.25)Updated Outline 更新大綱詩 22 由兩部分組成: (修正版)A. 哀歌(vv.1-21)a) 受苦者遭上帝和衆人離棄(vv.1-10)b) 祈求救助(v.11) c) 受四周攻擊(vv.12-18) d) 祈求救助(vv.19-21) B. 返回上帝羣體(vv.22-31) a) 受苦者的讚美(vv.22-26)b) 敬拜團體的讚美(vv.27-31)